IVA en WGA uitkeringen

Wij waren van mening dat het belangrijk was om nog even de WIA uikeringen voor u uiteen te zetten. Het doel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). En de WIA ten opzichte van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid).

Doel van de WIA

De WIA heeft als doel de werknemer die arbeidsongeschikt worden zoveel mogelijk aan het werk te houden. “ Werk boven Uitkering”, en daarmee de instroom en recht op uitkering terug te dringen. De nadruk ligt op wat mensen kunnen, niet op wat ze niet meer kunnen.
Om tot het gewenste doel/resultaat te komen heeft men de Wet Verbetering Pootwachter en Wet Verlenging loondoorbetalingverplichting ( 104 weken in plaats van 52 weken) ingevoerd. Dit betekend binnen onze sector dat de werknemer in het eerste jaar recht heeft op 100% loondoorbetaling en in het tweede jaar 70%.

WIA ten opzichte van de WAO

De WIA maakt onderscheid tussen enerzijds gedeeltelijk arbeidsgeschikt en anderzijds volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, terwijl de WAO alleen een onderscheid kende tussen arbeidsongeschiktheidsklassen. Gedeeltelijke arbeidsgeschikten vallen onder de WGA en worden gestimuleerd zoveel mogelijk te werken als hun ziekte of beperking toelaat.

Gedeeltelijke arbeidsgeschikten in de WAO konden ook een WW-uitkering ontvangen; in de WIA zijn deze uitkeringen geïntegreerd in één loongerelateerde WGA-uitkering. De loongerelateerde WGA-uitkering is even hoog als de WAO- en WW-uitkering samen.

Uitkeringen

De WIA kent 2 uitkeringen. Het recht op een van deze uitkeringen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt = IVA
  • Gedeeltelijk arbeidsgeschikt = WGA

IVA

Een werknemer heeft recht op een IVA uitkering indien hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dit kan zowel op medische als op arbeidsdeskundige gronden vastgesteld worden.
In de praktijk leert men dat als de verzekeringsarts van het UWV bij de beoordeling geen concrete uitspraak doet dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt er vaak een WGA 80-100% wordt afgegeven. Bij deze beslissing wordt bijna altijd geadviseerd om bezwaar aan te tekenen. Vooral als u als werkgever voornemens bent Eigen Risico Drager WGA te worden. IVA is 75% van het laatst verdiende loon en duurt tot de eerste dag van de maand waarop de werknemer 65 jaar wordt.

WGA

WGA – uitkering is bedoeld voor werknemers waarvan wordt verondersteld dat ze deels werkzaam (kunnen) zijn. De nadruk ligt re-integratie binnen het arbeidsproces en niet op het verkrijgen van een uitkering.
Er zijn dan ook 2 categorieën waarin de werknemer in aanmerking kan komen:

  1. Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%)
  2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35% – 80%)

Let op: Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard heeft geen recht op een WIA- uitkering.

Note: WGA-uitkering : de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende loon.

Uitzicht op herstel (niet duurzaam arbeidsongeschikt) 80-100% WGA
Deze uitkering kan doorlopen tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd, maar omdat herstel mogelijk is zal van tijd tot tijd een herbeoordeling plaatsvinden. Als hier geen verandering in komt dan kan dit leiden tot een IVA. In de beschikking van het UWV wordt meestal aangegeven wanneer deze herbeoordeling plaats zal vinden.

Reacties gesloten.