Loondoorbetalingsplicht van de werkgever WVP

Een werknemer is Nederland is van rechtswege verzekerd voor de ziektewet. Als een werknemer een dienstverband heeft bij een werkgever, kan hij geen aanspraak maken op de wettelijke ziektewet. Omdat de werkgever verplicht is de werknemer loon door te betalen tijdens ziekte. Dit is sinds 1 januari 2004: 104 weken, let op; “zolang er sprake is van een ziekte of gebrek”, waardoor de werknemer geen arbeidsprestatie kan leveren. Dit laatste kan beoordeeld worden door een bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Uitzonderingsgroepen

Daarnaast zijn er enkele groepen die onder een “vangnet” vallen, zoals werkneemsters die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of de bevalling, orgaandonoren en heringetreden arbeidsgehandicapten, dus die naast de een recht op loon van de werkgever ook recht hebben op ziekengeld. De werkgever mag het ziekengeld in mindering brengen op de loonbetaling.

Ziekmelding en controle

De werknemer die door ziekte niet kan werken, dient dit wel te melden aan u als werkgever. De regels die hiervoor gelden zijn opgenomen in de uw verzuimbeleid.
De Ziektewet schrijft voor dat de werkgever de ziekmelding van zijn werknemer, die recht heeft op ziekengeld moet melden bij het UWV. Maar uiterlijk op de vierde dag van arbeidsongeschiktheid.
De controle vindt plaats via het UWV. Maar het UWV verplicht beide partijen wel om een re-integratie dossier op t ebouwen. U kunt wel niet gesanctioneerd worden, als het dossier niet voldoet aan de eisen. Dit laatste komt omdat de werknemer elders zijn status: Structurele Functionele Beperkingen elders opgelopen heeft, hierdoor heeft er al een beoordeling voor de Wet WIA plaats gevonden. En men kan maar 1 maal gesanctioneerd worden. (dus 52 weken extra loondoorbetalingsplicht).

Melding van herstel

Uiterlijk op de tweede dag, dient de werknemer dit door te geven aan het UWV. Ook de werkgever mag dit doen. De werknemer blijft echter verantwoordelijk voor een tijdige hersteldmelding.
Note: Mocht u werknemer niet onder het vangnet vallen, dan dient u als werkgever (als de 42e weeksmelding al plaatsgevonden heeft), de werknemer binnen 28 dagen na zijn hersteldmelding dit door te geven aan het UWV.

Passende arbeid

In de ziektewet is de werknemer ook verplicht passende arbeid te verrichten, of te [proberen dergelijk werk te verrichten/verkrijgen.
Wordt de werknemer passende werk aangeboden dan is hij dus verplicht om dit te aanvaarden. Weigert hij, dan wordt zijn ziektegeld vanuit het UWV vermindert met het bedrag dat hij zou ontvangen als hij was gaan werken. Het UWV kan de werknemer verplichten om zich in te laten schrijven bij het UWV werkbedrijf als werkzoekende, als blijkt dat de werknemer blijvend ongeschikt is voor eigen dan wel ander werk bij zijn huidige werkgever.

Duur van de uitkering

De uitkering volgens de ziektewet wordt betaald gedurende maximaal 104 weken van de arbeidsongeschiktheid.
De uitkeringsperiode begint te lopen op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Dus al u een te late melding doet wordt de uitkering niet met terugwerkende kracht uitgekeerd, mits u aan kunt tonen dat u niet op de hoogte was van een vangnetter. Dit kunt u het best dan door een arbeidsdeskundige laten aantonen middels een rapportage.
Periodes van arbeidsongeschiktheid die elkaar met een tussenpoos van minder dan 28 dagen opvolgen, worden samengesteld. Ook wel een ketenverzuim genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer die steeds met korte onderbrekingen ziekengeld krijgt, en daarom nooit de maximale uitkeringsperiode bereikt.
Dit is van belang voor de ingangsdatum van een eventuele WIA-uitkering, die namelijk alleen kan worden toegekend als iemand ten minste 104 weken arbeidsongeschikt is geweest.

Let op:

Het daarom van belang om altijd bij een ziekmelding een werknemer te vragen of hij een status heeft.
Bij twijfel adviseert het NOA-secretariaat u om een ziektewet uitkering aan te vragen voor uw werknemer. Het UWV wijst vanzelf af, als het geen vangnet betreft.
De formulieren zijn te downloaden via de NOA-site. Bij twijfel of onduidelijkheid neemt u gerust contact met ons op.
Financieel kan het heel veel voordelen voor u als werkgever hebben.

Dit artikel is gepubliceerd in het NOA magazine 2012

Reacties gesloten.