No-risk polis /29B Ziektewet

Inleiding

Met de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot 104 weken, is er op de werkgevers een aanzienlijke financiële last met betrekking tot het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers komen te rusten.

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter dienen werkgevers en werknemers daarnaast alles in het werk te stellen om te komen tot een re-integratie in het arbeidsproces.

In dit artikel zal worden besproken of een gere-integreerde werknemer die na het doorlopen van de wachttijd een WIA-uitkering krijgt en als men een werknemer in dienst neemt die bij een andere werkgever een WIA beoordeling heeft ondergaan.

No-riskpolis

De No-riskpolis is een compensatie van het UWV aan de werkgever van een groot gedeelte van de in de arbeidsongeschiktheid geregelde loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.
Let op:
Hiertoe behoren niet de loononderdelen vakantiebonnen of pensioenpremie.
De No-riskpolis geldt:

  • als een werkgever een werknemer met structurele functionele beperkingen in dienst neemt en deze werknemer vervolgens ziek wordt.
  • of voor de werknemer die na toekenning van een WIA-uitkering in dienst blijft.

Structureel functionele beperkingen

Wat zijn structurele functionele beperkingen?

Als een werknemer dan wel een werkzoekende een ziekte of handicap heeft, die hem belemmert bij het werken of bij het zoeken naar werk, is er sprake van een structureel functionele beperking.

Om welke personen gaat het

Bij structurele functionele beperkingen gaat het om de volgende personen:

  • Werknemers met een ARBEIDSONGESCHIKTHEID-, WIA-, WAZ- of Wajonguitkering of een werkzoekende met een WW-uitkering.
  • Werknemers of werkzoekenden, die gebruik maken van hulpmiddelen of voorzieningen, die door het UWV zijn betaald.
  • Werknemers of werkzoekenden, die minder dan vijf jaar geleden een ARBEIDSONGESCHIKTHEID-, WAZ-, Wajong- of WW-uitkering dan wel een voorziening hadden.

Duur en hoogte

De werkgever kan gedurende de eerste 5 jaar van het dienstverband, van het UWV een compensatie krijgen. Heeft de werknemer een Wajong-uitkering of heeft hij ooit een dergelijke uitkering gehad, dan geldt deze garantie voor altijd en is deze niet beperkt tot 5 jaar. Dus tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd!.

Werknemer met beperkingen, no-riskpolis (artikel 29b ZW)

Inleiding

Werkgevers kunnen huiverig zijn om iemand met een WIA-uitkering of iemand aan wie geen WIA-uitkering wordt toegekend, omdat de arbeidsongeschiktheid in de zin van die wet < 35% bedraagt, in dienst te nemen. De bestaande ziekte of handicap kan immers tot extra ziekteverzuim leiden en de werkgever moet tijdens ziekte het loon doorbetalen zoals dat is voorgeschreven in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het financiële risico hiervan voor de werkgever wordt grotendeels (maar niet volledig) gedekt door artikel 29b ZW. Dit geldt ook voor de werkgever bij wie de werknemer na toekenning van een WIA-uitkering in dienst blijft. De werkgever kan het ziekengeld in mindering brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting (artikel 7:629 lid 5 BW). Daardoor loopt hij veel minder risico als hij een WIA-gerechtigde in dienst neemt of houdt. Daarnaast kan er in een aantal andere (vangnet)situaties, ziekengeld worden verstrekt op grond van artikel 29b ZW. De regeling komt erop neer dat de werknemer die o.g.v. artikel 29b ZW recht heeft op ziekengeld over ziekteperioden die zijn ingetreden in de vijf jaren na de aanvang van die dienstbetrekking bij een nieuwe werkgever c.q. in de vijf jaar na toekenning van de WIA-uitkering indien hij bij de eigen werkgever in dienst blijft. Een uitzondering hierop vormen de (ex-)Wajongers en de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever als bedoeld in artikel 7 van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze groepen vallen zolang het arbeidzame leven c.q. de dienstbetrekking voortduurt onder de bescherming van artikel 29b ZW.

Opmerking

Met de invoering van de WIA is het begrip arbeidsgehandicapte komen te vervallen, behalve voor de mensen die onder het overgangsrecht vallen. Daarom is besloten om voor de rechthebbenden van het vernieuwde artikel 29b ZW qua terminologie aan te sluiten bij de manier waarop men daar in de Walviswetgeving mee omgaat. Dat betekent dat we die doelgroep voortaan “werknemers met beperkingen” noemen.

In het volgende NOA-magazine zetten we voor u uiteen de voorwaarden voor het recht op artikel 29B ZW, dus de No-Risk polis.

NOTE:

Wat veel werkgevers niet weten is dat er voor werknemers een wettelijke verplichting geldt om de werkgever hierover te informeren. Die verplichting staat in artikel 38b van de Ziektewet. Deze verplichting kent twee beperkingen. De eerste is dat de werknemer de werkgever alleen op diens verzoek informeert. De tweede beperking is dat de werknemer pas na twee maanden dienstverband verplicht is de informatie te geven (dus na afloop van een eventuele proeftijd).

Kortom, neemt u een nieuwe werknemer in dienst, agendeer dan twee maanden na indiensttreding een moment dat u uw werknemer deze vraag stelt. Doe dat schriftelijk en wijs werknemer op het feit dat het onjuist informeren van de werkgever gevolgen kan hebben en benoem die gevolgen ook (te denken valt aan de mogelijkheid de werknemer voor de schade aansprakelijk te stellen, dan wel de mogelijkheid dat het geven van onjuiste informatie gevolgen kan hebben voor de voortzetting van het dienstverband).

Op de NOA site zal een vragenlijst geplaatst worden. Aan de hand van deze lijst kunt u, samen met u werknemer checken of hij/zij valt on der de No-risk polis.
Neem hierover ook even contact op met het NOA-secretariaat. Want als een werknemer valt onder de No-risk polis heeft dit ook betrekking op de verzuimverzekeringen. Dit kan u veel geld besparen.

Reacties gesloten.